- 5 Résultats
prix le plus bas: € 53,99, prix le plus élevé: € 291,18, prix moyen: € 141,43
1
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari
Commander
sur booklooker.de
€ 53,99
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé

Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499376431

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 10 de marzo de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliars Administratius. - Preparadors i… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA TEMARI
Commander
sur amazon.ca
C$ 87,42
(environ € 57,54)
CommanderLien sponsorisé
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA TEMARI - Livres de poche

ISBN: 8499376436

Paperback, [EAN: 9788499376431], Book, 927726, Subjects, 933484, Arts & Photography, 934986, Biographies & Memoirs, 935522, Business & Investing, 4142731, Calendars, 935948, Children's Bo… Plus…

  - Producto nuevo. Frais d'envoiUsually ships within 1 - 2 business days., Livraison non-comprise Nobel Booksellers
3
Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari - Ed. Cep
Commander
sur amazon.com
$ 71,56
(environ € 60,93)
CommanderLien sponsorisé
Ed. Cep:
Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari - Livres de poche

ISBN: 8499376436

Paperback, [EAN: 9788499376431], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Plus…

  - , Neuware Frais d'envoiUsually ships in 1-2 business days. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen., Livraison non-comprise Nobel Booksellers
4
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 291,18
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499376431

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 660 Seiten, Publiziert: 2010-03-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Sozialwissenschaft, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schul… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books
5
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 243,51
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499376431

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 660 Seiten, Publiziert: 2010-03-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schule & Lernen, Editoria… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395)

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 10 de marzo de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliars Administratius. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració Local.CONTENIDOEl present text recull una selecció de temes que, generalment, són exigits als aspirants a les places d'Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins la data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatiusDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les Oficines d'Atenció Ciutadana de Catalunya - Decret 336/1988, de 17 d¿octubre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s¿aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d¿organització, procediment i règim jurídic de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 28/2006, de 18 de juliol, d¿Agències estatals per a la millora dels serveis públics - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, 30 desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1997, de 14 d¿abril, d¿Organització i Funcionament de l¿Administració General de l¿Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 9/1968, de 5 d'abril, sobre Secrets Oficials - Llei de Catalunya 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d¿abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Bàsic de Comptabilitat Local - Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local - Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local - Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als serveis públics - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s¿aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals - Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, que regula els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s¿aprova el text refós de la Llei Reguladora d¿Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim LocalRECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats a la data d'edición

Informations détaillées sur le livre - Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395)


EAN (ISBN-13): 9788499376431
ISBN (ISBN-10): 8499376436
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Editorial CEP, S.L.
660 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-11-16T10:03:14+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2022-09-14T11:18:17+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499376431

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9937-643-6, 978-84-9937-643-1
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: cep
Titre du livre: temari, administratius corporacions, 395, corporacion


< pour archiver...