- 0 Résultats
prix le plus bas: € 15,50, prix le plus élevé: € 278,54, prix moyen: € 168,01
1
Personal Laboral, Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test general
Commander
sur booklooker.de
€ 20,95
Commander
Lien sponsorisé

Personal Laboral, Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test general - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499372310

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN lunes, 25 de enero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places a Personal Laboral de la Generalitat de Catalun… Plus…

  - Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise buecher.de GmbH & Co. KG
2
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General - EDITORIAL CEP, S.L.
Commander
sur IberLibro.com
€ 15,50
Envoi: € 3,50
Commander
Lien sponsorisé

EDITORIAL CEP, S.L.:

Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General - Livres de poche

2009, ISBN: 8499372317

[EAN: 9788499372310], Libro nuevo, [SC: 3.5], [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], CATALUÑA, El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives d'accés … Plus…

  - NEW BOOK Frais d'envoi EUR 3.50 Agapea Libros Urgentes, Malaga, Spain [54429744] [Calificación: 5 (de 5)]
3
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General - Sin datos
Commander
sur amazon.fr
€ 278,54
Envoi: € 2,99
Commander
Lien sponsorisé
Sin datos:
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General - livre d'occasion

2010

ISBN: 9788499372310

EDITORIAL CEP, S.L. Broché, 186 Seiten, Publiziert: 2010-01-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Livre, Livres anglais et étrangers, Boutiques, Livres, Droit, Thèmes, Sciences de l'éducation, Uni… Plus…

Gut Frais d'envoiEn stock. Les coûts d'expédition peuvent différer des coûts réels. (EUR 2.99) Last Books
4
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General (Colección 1456) - Sin datos
Commander
sur amazon.es
€ 278,54
Envoi: € 5,50
Commander
Lien sponsorisé
Sin datos:
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General (Colección 1456) - Première édition

2010, ISBN: 9788499372310

EDITORIAL CEP, S.L. Tapa blanda, Auflage: 1, 186 Seiten, Publiziert: 2010-01-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Libro, Derecho público, Derecho, Categorías, Libros, Procesos y práctica legal, E… Plus…

Gut Frais d'envoiEn stock. Les coûts d'expédition peuvent différer des coûts réels. (EUR 5.50) Last Books
5
Commander
sur AbeBooks.fr
€ 246,50
Envoi: € 14,50
Commander
Lien sponsorisé
SIN DATOS:
PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CI ARRAY - Livres de poche

2010, ISBN: 8499372317

[EAN: 9788499372310], D'occasion, bon état, [SC: 14.5], [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], 01/01/2010, Books

NOT NEW BOOK. Frais d'envoi EUR 14.50 Zilis Select Books, Madrid, M, Spain [72209618] [Note: 4 (sur 5)]

Détails sur le livre
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General (Colección 1456)

FECHA DE PUBLICACIÓNlunes, 25 de enero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places a Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Generalitat de CatalunyaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives d'accés a les places de Personal Laboral del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria de les quals ha estat publicada al DOGC núm. 5496, de 2 de novembre de 2009.Conté qüestionaris sobre cadascun dels temes desenvolupats en el Temari General comú a totes les categories del grup B. Cada qüestionari es compon de preguntes objectives tipus test amb respostes múltiples, de les que només una és correcta, seguint l'estructura general de les proves que habitualment s'estableixen.DOCUMENTACIÓN- Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 312/1998, d¿1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l¿Administració de la Generalitat - Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis en la Generalitat de Catalunya - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència - Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances - Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania - Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Decret 93/2008, de 29 d¿abril, de reestructuració del Departament de la Presidència - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana - Instrument de Ratificació del Tractat entre els Estats Membres de la Unió Europea i la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República d'Eslovàquia relatiu a l'Adhesió de la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió Europea, fet a Atenes el 16 d'abril de 2003 - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 12/1983, de 14 d'octubre, del Procés Autonòmic - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia - Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d¿abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 4/1981, d¿1 de juny, dels estats d¿alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats autònomes - Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994 - Reial Decret 1098/2001, de 12 d¿octubre, pel que s¿aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques - Reial Decret 542/2009, de 7 d'abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials - Reial Decret 543/2009, de 7 d¿abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d¿abril, pel que s¿estableixen les Comissions Delegades del Govern - Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957 - Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992

Informations détaillées sur le livre - Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Test General (Colección 1456)


EAN (ISBN-13): 9788499372310
ISBN (ISBN-10): 8499372317
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: EDITORIAL CEP, S.L.
186 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-11-06T04:35:53+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2021-11-21T01:28:13+01:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499372310

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9937-231-7, 978-84-9937-231-0


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788499371634 Personal Laboral, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Temari general (Colección 1456) (Sin datos)


< pour archiver...