- 0 Résultats
prix le plus bas: € 28,56, prix le plus élevé: € 291,18, prix moyen: € 94,87
1
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III.
Commander
sur booklooker.de
€ 47,99
Envoi: € 0,00
Commander
Lien sponsorisé

Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499249469

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 30 de octubre de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places a l'escala de gestió d'administració genera… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III.
Commander
sur booklooker.de
€ 53,95
Envoi: € 0,00
Commander
Lien sponsorisé
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499249469

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 30 de octubre de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places a l'escala de gestió d'administració genera… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
3
COS DE GESTIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ESCALA DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. PART GENERAL. TEMARI VOL. III. - Ed. Cep
Commander
sur amazon.com
$ 61,85
(environ € 52,67)
Commander
Lien sponsorisé
Ed. Cep:
COS DE GESTIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ESCALA DE GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. PART GENERAL. TEMARI VOL. III. - Livres de poche

ISBN: 8499249469

Paperback, [EAN: 9788499249469], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Plus…

  - , Neuware Frais d'envoiUsually ships in 1-2 business days. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen., Livraison non-comprise Nobel Booksellers
4
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. (Colección 1431) - Sin datos
Commander
sur amazon.es
€ 28,56
Envoi: € 5,50
Commander
Lien sponsorisé
Sin datos:
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. (Colección 1431) - nouveau livre

ISBN: 8499249469

Tapa blanda, [EAN: 9788499249469], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., El present manual conté el material adequat per a la pr… Plus…

  - , Neuware Frais d'envoiAmazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU.. Normalmente se despacha en 24 horas (EUR 5.50) Amazon.es
5
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. (Colección 1431) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 291,18
Envoi: € 3,00
Commander
Lien sponsorisé
Sin datos:
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. (Colección 1431) - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499249469

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 470 Seiten, Publiziert: 2009-10-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Sozialwissenschaft, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schul… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books

Détails sur le livre
Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. (Colección 1431)

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 30 de octubre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració de la Generalitat. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració Local.CONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives d'accés a les places vacants al Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala d'Administració General la convocatòria de la qual ha estat publicada en el DOGC núm. 5456, de 2 de setembre de 2009 .En aquest volum s'inclou el desenvolupament detallat dels temes 27 al 38 de la Part General.Elaborats per personal especialitzat en cadascun dels temes trobarà: - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes-resums finals.DOCUMENTACIÓN- Alonso, C. y Zamora, A.I. "Introducción a la Probabilidad", (2001), [en línea] 5campus.org, Estadística Empresarial [08/10/2009] - Amon, J. Estadística para psicólogos. Vol. 1 "Estadística Descriptiva". Madrid. Pirámide. 1978. - Beneit Montesinos, A. y col. Informática aplicada a la enfermería. Síntesis. Madrid. 1994. - Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, l'última modificació de la qual s'ha produït per Resolució TRE/2206/2007, d'11 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de diverses modificacions i de l'increment salarial per a l'any 2007 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (DOGC 4927, 17/07/07). - Colton: Estadística en medicina. Masson-Salvat, Barcelona, 1979. - Constitució Espanyola, de 27 desembre de 1978 - David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. Estadística para administración y economía, 8ª ed. Cengage Learning Editores; 2.004. - Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i selecció de documents - Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei - Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l'Administració de la Generalitat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Dixon-Massey: Introducción al análisis estadístico. Castillo, Madrid. 1966. - García Ferrando, F.; La estadística aplicada a las ciencias sociales. 1988. Pirámide. Madrid. - García Ramos, J.M. y otros: 225 problemas de estadística aplicados a las ciencias sociales. Síntesis. Madrid. 1990. - García Ramos, J.M. y otros: Resolución de problemas de estadística aplicada a las ciencias sociales. Síntesis. Madrid. 1990. - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents - Llei 11/2007 de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 12/1983, de 14 d'octubre, del Procés Autonòmic - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'última modificació de la qual s'ha produït per Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'última modificació del qual s'ha produït per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Michael J. Evans, Probabilidad y estadística. La ciencia de la incertidumbre, Editorial Reverté, S.A.; 2004. - Mills, F.C.: Métodos estadísticos aplicados a la economía y negocios. Madrid. 1987. Aguilar. - Ofimática General. José Luis Álvarez Fernández (joseaf@confluencia.net). Inscripción RGPI nº AB-41-02. - Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Fundamentos de Estadística, 1ª ed., Alianza Editorial; 2008. - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel que es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que es regula el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial - Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball - Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització - Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors - Rios, S.: Introducción a los métodos de la estadística. Madrid. 1979. Nuevas Gráficas. - Sentís J, Pardell H, Cobo E, Canela J. Bioestadística. 3ª ed. Masson; Barcelona, 2003. - Spiegel, Murray. Estadística, McGraw-Hill; México, 1970 - www.eapc.es/escolainnovacio - Zylberberg, Alejandro D. Probabilidad y Estadística - 1ª ed. Editorial Nueva Librería, 2005RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat del qual és informar l'opositor de les fonts legals en què se sustenta. - Continguts totalment actualitzats a la data de publicació. - Esquemes resums finals.

Informations détaillées sur le livre - Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Escala de Gestió d'Administració General. Part General. Temari Vol. III. (Colección 1431)


EAN (ISBN-13): 9788499249469
ISBN (ISBN-10): 8499249469
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Editorial CEP, S.L.
470 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-01-11T15:54:09+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2021-09-11T11:59:53+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499249469

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9924-946-9, 978-84-9924-946-9


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788467626520 Cos De Gestió D'Administració De La Generalitat De Catalunya. Escala De Gestió D'Administració General. Part General. Temari. Volum I (Eduardo Lujan Lopez, Consuelo Garcia Pomar)


< pour archiver...