- 5 Résultats
prix le plus bas: € 15,20, prix le plus élevé: € 21,99, prix moyen: € 17,82
1
Oposicions Cos de Subalterns, Generalitat de Catalunya. Qüestionari
Commander
sur booklooker.de
€ 21,99
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé

Oposicions Cos de Subalterns, Generalitat de Catalunya. Qüestionari - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499248561

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de octubre de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places del Cos Subaltern de la Generalitat de Catal… Plus…

  - Frais d'envoiEnvío gratis (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Commander
sur imosver.com
(environ € 15,20)
CommanderLien sponsorisé

Vv.Aa.:

(CAT).Cos Subalterns Generalitat Catalunya Test - nouveau livre

ISBN: 9788499248561

El present manual cont FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 13 de octubre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya - Preparadors i Acad… Plus…

Frais d'envoiLivraison non-comprise
3
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test (Colección 388) - Sin datos
Commander
sur amazon.es
€ 16,00
Envoi: € 6,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test (Colección 388) - nouveau livre

ISBN: 849924856X

Tapa blanda, [EAN: 9788499248561], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., El present manual conté el material adequat per a la pr… Plus…

  - Neuware Frais d'envoiAmazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU. (EUR 6.00) PUBLICEP SENDING BOOKS
4
Commander
sur BookDepository.com
€ 20,73
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
Oposicions Cos de Subalterns, Generalitat de Catalunya. Qüestionari - Livres de poche

ISBN: 9788499248561

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants a l'agrupació professional de … Plus…

Frais d'envoiEnvío gratis. (EUR 0.00)
5
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test
Commander
sur agapea.com
€ 15,20
CommanderLien sponsorisé
Cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya. Test - nouveau livre

ISBN: 9788499248561

Frais d'envoizzgl. Versandkosten., Livraison non-comprise agapea.com

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
COS DE SUBALTERNS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEST

FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 13 de octubre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya - Preparadors i Acadèmies - Personal al servei de la Generalitat de CatalunyaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants a l'agrupació professional de funcionaris del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya.Conté qüestionaris sobre la totalitat dels temes recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5433, de 31 de juliol de 2009.Cada qüestionari es compon de preguntes objectives tipus test amb respostes múltiples, de les que només una és correcta, seguint l'estructura general de les proves que habitualment s'estableixenDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 desembre de 1978 - Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia - Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball - Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació - Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació - Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis en la Generalitat de Catalunya - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència - Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances - Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania - Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Decret 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret 312/1998, d'1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l'Administració de la Generalitat - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent als disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE) - http://es.wikitel.info/wiki/Las_Tecnologias_de_la_Informacion_en_las_ Administraciones_Publicas - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei 13/2008 de 5 novembre de la Comunitat Autònoma de Catalunya de Presidència de la Generalitat i Govern - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 6/1984, de 5 de març, de Síndicatura de Comptes - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Model EFQM d'Excel·lència - NTP 272: La comunicació escrita a l'empresa - Pla d'emergència del centre educatiu. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 1ª edició; setembre de 1998 - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que es regula el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial - Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball - Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització - Resolució MAH/1389/2006, de 27 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les xarxes d'oficines amb atenció al públic

Informations détaillées sur le livre - COS DE SUBALTERNS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEST


EAN (ISBN-13): 9788499248561
ISBN (ISBN-10): 849924856X
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: EDITORIAL CEP, S.L.
186 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2012-11-15T01:35:11+01:00 (Paris)
Livre trouvé récemment le 2020-07-18T18:16:34+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499248561

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9924-856-X, 978-84-9924-856-1
Autres types d'écriture et termes associés:
Titre du livre: 388, cos, catalunya


< pour archiver...