- 5 Résultats
prix le plus bas: € 20,00, prix le plus élevé: € 541,09, prix moyen: € 126,66
1
Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona. Test - S.L. EDITORIAL CEP
Commander
sur amazon.com.mx
MXN 12.567,46
(environ € 541,09)
CommanderLien sponsorisé
S.L. EDITORIAL CEP:

Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona. Test - nouveau livre

ISBN: 8499247466

Pasta blanda, [EAN: 9788499247465], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Book, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., 9298577011, Categorías, 9535742011, Arte y Fotografía, … Plus…

  - Producto nuevo. Frais d'envoiSe suele enviar en un plazo de entre 1 y 2 días laborales., Livraison non-comprise Red Rhino
2
Commander
sur IberLibro.com
€ 20,00
Envoi: € 3,501
CommanderLien sponsorisé

EDITORIAL CEP, S.L.:

Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona. Test - Livres de poche

2009, ISBN: 8499247466

[EAN: 9788499247465], Libro nuevo, [SC: 3.5], [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], OPOSICIONES PARA PROFESORES, El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves … Plus…

  - NEW BOOK Frais d'envoi EUR 3.50 Agapea Libros Urgentes, Malaga, Spain [54429744] [Calificación: 5 (de 5)]
3
Commander
sur BookDepository.com
€ 21,92
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
Oposiciones Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Qüestionari específic - Livres de poche

ISBN: 9788499247465

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], Organization & Management Of Education, Organization & Management Of Education

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00)
4
Auxiliar Administratiu Diputacio Provincial De Barcelona Test - Vv.aa.
Commander
sur Casadellibro.com
€ 20,00
CommanderLien sponsorisé
Vv.aa.:
Auxiliar Administratiu Diputacio Provincial De Barcelona Test - nouveau livre

ISBN: 9788499247465

El Present Manual Conté El Material Adequat Per A La Preparació Efica&cced Libro

Frais d'envoiZzgl. Versandkosten., Livraison non-comprise Casadellibro
5
Oposiciones Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Qüestionari específic
Commander
sur Rakuten.fr
€ 30,28
Envoi: € 0,011
CommanderLien sponsorisé
Oposiciones Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Qüestionari específic - nouveau livre

ISBN: 9788499247465

Livre

  - Frais d'envoiFrance (EUR 0.01) Priceminister

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA. TEST

FECHA DE PUBLICACIÓNlunes, 31 de agosto de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliars Administratius - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració LocalCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places d'Auxiliar Administratiu del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona.Inclou qüestionaris amb preguntes tipus test amb respostes alternatives sobre cadascun dels tems recollits en el programa oficial publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm 176, de 24 de juliol de 2009.Elaborats per personal docent especialitzat, cada qüestionari incorpora un ampli nombre de preguntes, la resolució del qual per l'opositor li servirà per valorar el nivell de coneixements adquirits amb l'estudiDOCUMENTACIÓN- Codi Civil - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre de 20 de setembre de 1989, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d'abril, pel que s'estableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Alcaide , A. Estadística aplicada a las ciencias sociales. Ed. Pirámide - Arnaz,G. Introducción a la estadística teórica. Ed. Lex Nova - Calot, G. Curso de estadística descriptiva. Ed.Paraninfo - Deward Mason, R. Estadística para administración y economía. Ed. McGraw-Hill Interamericana. - G. Barbancho, A. Estadística elemental moderna. Ed. Ariel Economía - Introducción al tratamiento de series temporales. Aplicación a las Ciencias de la Salud. Ed. Díaz de Santos - Kreyszig, E. Introducción a la estadística matemática. Ed. Limusa - Lopez Cachero, M. Fundamentos y métodos de Estadística. Ed. Pirámide - Martínez Bencardino , C. Estadística comercial . Ed. Norma - Ríos, S. Análisis estadístico aplicado. Ed. Paraninfo - Ríos, S. Iniciación estadística. Ed. Paraninfo - Ríos, S. Métodos estadísticos. Edic. del Castillo - Sherlock, A. J. Estadística y probabilidades. Ed.Vicens-Vives - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003 - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l'estructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008RECURSOS DIDÁCTICOS - Test elaborats per personal docent especialitzat - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició

Informations détaillées sur le livre - AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA. TEST


EAN (ISBN-13): 9788499247465
ISBN (ISBN-10): 8499247466
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Editorial CEP, S.L.
228 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-06-26T10:37:21+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2019-09-12T10:54:14+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499247465

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9924-746-6, 978-84-9924-746-5
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: editorial cep
Titre du livre: barcelona, administratiu oposicions


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788499246949 Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Temari (Sin datos)


< pour archiver...