- 5 Résultats
prix le plus bas: € 27,00, prix le plus élevé: € 34,95, prix moyen: € 31,58
1
Cos Auxiliar, Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Test
Commander
sur booklooker.de
€ 34,95
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé

Cos Auxiliar, Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Test - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499023755

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de diciembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos Auxiliar de la Comunitat Autònoma de les Illes … Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Cos Auxiliar, Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Test
Commander
sur booklooker.de
€ 34,95
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
Cos Auxiliar, Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Test - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499023755

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de diciembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos Auxiliar de la Comunitat Autònoma de les Illes … Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
3
Cos Auxiliar, Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Test
Commander
sur booklooker.de
€ 33,99
CommanderLien sponsorisé
Cos Auxiliar, Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Test - Livres de poche

2009

ISBN: 9788499023755

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de diciembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos Auxiliar de la Comunitat Autònoma de les Illes … Plus…

  - Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise buecher.de GmbH & Co. KG
4
Commander
sur AbeBooks.de
€ 27,00
Envoi: € 10,001
CommanderLien sponsorisé
Ed. Cep:
COS AUXILIAR COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. TEST - Livres de poche

2008, ISBN: 8499023754

[EAN: 9788499023755], Neubuch, [PU: Ed. Cep 20081212], BALEARES, FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de diciembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos Auxiliar de la Comunitat Aut… Plus…

  - NEW BOOK Frais d'envoi EUR 10.00 AG Library, Malaga, MLG, Spain [55702467] [Rating: 5 (von 5)]
5
Commander
sur AbeBooks.de
€ 27,00
Envoi: € 10,001
CommanderLien sponsorisé
Ed. Cep:
COS AUXILIAR COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. TEST - Livres de poche

2008, ISBN: 8499023754

[EAN: 9788499023755], Neubuch, [PU: Ed. Cep 20081212], BALEARES, FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de diciembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos Auxiliar de la Comunitat Aut… Plus…

  - NEW BOOK Frais d'envoi EUR 10.00 AG Library, Malaga, MLG, Spain [55702467] [Rating: 5 (von 5)]

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
COS AUXILIAR COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. TEST

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de diciembre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors al Cos Auxiliar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. - Preparadors. - Professionals al servei de la Comunitat Autònoma de les Iles Balears.CONTENIDOEl present volum és un llibre complementari per a la preparació de les oposicions a les places vacants en el Cos Auxiliar d'Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Conté qüestionaris sobre cadascun dels temes desenvolupats en el temari. Cada qüestionari es compon d'un ampli nombre de preguntes objectives tipus test, amb respostes múltiples, de les que només una d'elles és correcta, seguint l'estructura general de les proves que habitualment s'estableixen. Així mateix s'inclou un test general de cent preguntes, a manera de simulacre d'examen.Tots els qüestionaris han estat elaborats per personal docent especialitzat, basant-se en l'experiència adquirida en oposicions i exàmens precedents.DOCUMENTACIÓN- Acord de 4 de juny de 1986, Reglament del Parlament de les Illes Balears - Acord del Parlament de les Illes Balears de 4 de juny de 1986, Reglament del Parlament de les Illes Balears - Codi Civil, - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decisió del Consell de 2 de novembre de 2004 per la qual es crea el Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea (2004/752/CE, Euratom) - Decisió del Parlament Europeu de 29 de gener de 2004 sobre el nombre, competències i responsabilitats de les comissions parlamentàries - Decret 11/2007 , d'11 de juliol, del President de les Illes Balears - Decret 9 /2007 , de 6 de juliol, del President de les Illes Balears - Decret 9/2003, de 7 de febrer, pel qual es regulen les queixes i les iniciatives presentades a l'Administració de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears - Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - Instrument de Ratificació del Tractat entre els Estats Membres de la Unió Europea i la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República d'Eslovàquia relatiu a l'Adhesió de la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió Europea, fet a Atenes el 16 d'abril de 2003 - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Manual de Documents Administratius elaborat pel Ministeri d'Administracions Públiques - Ordre del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 29 de maig de 2008, per la qual es dicten les normes d'elaboració dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2009 - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 432/2008, de 12 d'abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials - Reglament del Parlament de les Illes Balears aprovat per Acord de 4 de juny de 1986 - Resolució de 3 de febrer de 1993, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual es defineix el sistema d'identificació comuna del personal al servei de l'Administració General de l'Estat - Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957 - Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992

Informations détaillées sur le livre - COS AUXILIAR COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. TEST


EAN (ISBN-13): 9788499023755
ISBN (ISBN-10): 8499023754
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: Editorial CEP, S.L.
318 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2009-03-14T12:07:00+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2017-05-05T18:53:01+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499023755

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9902-375-4, 978-84-9902-375-5
Autres types d'écriture et termes associés:
Titre du livre: cos


< pour archiver...