- 0 Résultats
prix le plus bas: € 4,65, prix le plus élevé: € 30,47, prix moyen: € 22,76
1
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEST
Commander
sur
(environ € 30,47)
Commander

AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEST - Livres de poche

2008, ISBN: 8499022782, Lieferbar binnen 4-6 Wochen Frais d'envoiVersandkostenfrei innerhalb der BRD

Internationaler Buchtitel. In spanischer Sprache. 266 Seiten, [GR: 27220 - TB/Erziehung/Bildung/Allgemeines /Lexika], [SW: - Education / General], Kartoniert/Broschiert, Klappentext: FEC… Plus…

Buchgeier.com
2
Auxiliar de Funció Administrativa, Institut Català de la Salut. Test
Commander
sur booklooker.de
€ 27,95
Commander
Auxiliar de Funció Administrativa, Institut Català de la Salut. Test - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499022789

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 21 de noviembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Auxiliar de Funció Administrativa de lInstitut Català de la Salu… Plus…

Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise

  - buecher.de GmbH & Co. KG
3
Commander
sur booklooker.de
€ 27,95
Envoi: € 0,00
Commander
Auxiliar de Funció Administrativa, Institut Català de la Salut. Test - Livres de poche

2010

ISBN: 9788499022789

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 21 de noviembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Auxiliar de Funció Administrativa de lInstitut Català de la Salu… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
Annonce payée
4
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEST - Ed. Cep
Commander
sur AbeBooks.de
€ 4,65
Envoi: € 10,00
Commander
Ed. Cep:
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEST - Livres de poche

2008, ISBN: 8499022782

[EAN: 9788499022789], Neubuch, [PU: Ed. Cep], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 21 de noviembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Auxiliar de Funció Administrativa de l’Institut Català de la Sal… Plus…

NEW BOOK Frais d'envoi EUR 10.00

  - Agapea, Spain [54429744] [Rating: 5 (von 5)]

Détails sur le livre
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEST

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 21 de noviembre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Auxiliar de Funció Administrativa de l¿Institut Català de la Salut - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l¿Institut Català de la SalutCONTENIDOAmb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants d'Auxiliar de Funció Administrativa de l'Institut Català de la Salut.Conté qüestionaris sobre cadascun dels temes desenvolupats en els dos volums de temari publicats. Cada qüestionari es compon de preguntes objectives tipus test amb respostes múltiples, de les que només una és correcta, seguint l'estructura general de les proves que habitualment s'estableixen.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d¿entrada i sortida de documents de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l¿Arxiu General de l¿Administració Civil - Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana - Decret 312/1998, d'1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica - Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista - Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut - Llei 1/1981, de 25 de febrer, per la qual es crea el Consell Consultiu de la Generalitat - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d¿Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d¿organització, procediment i règim jurídic de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell executiu de la Generalitat - Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre ECF/132/2008, de 3 de març, per la s'aprova el règim general a seguir en l'exercici del control financer en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut - Ordre de 6 de maig de 1994, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, amb caràcter de Pla Comptable Marc per a totes les Administracions Públiques - Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció - Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994 - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de Certificació - Resolució TRI/4240/2006, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al període 2007-2010 - Resolució de 27 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el Pla especial de comptabilitat pública del Servei Català de la Salut - Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7902362)

Informations détaillées sur le livre - AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEST


EAN (ISBN-13): 9788499022789
ISBN (ISBN-10): 8499022782
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: Editorial CEP, S.L.
266 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-01-06T03:25:58+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2017-04-06T10:17:41+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499022789

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9902-278-2, 978-84-9902-278-9


< pour archiver...