- 0 Résultats
prix le plus bas: € 50,01, prix le plus élevé: € 291,63, prix moyen: € 103,71
1
Policia Local. Temari Vol. I.
Commander
sur booklooker.de
€ 54,99
Envoi: € 0,00
Commander

Policia Local. Temari Vol. I. - Livres de poche

2010, ISBN: 9788468106571

[ED: Taschenbuch], [PU: Ed. CEP], FECHA DE PUBLICACIÓN lunes, 27 de septiembre de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos de la Policia Local. - Professors i preparadors d'oposicions… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Policia Local. Temari Vol. I.
Commander
sur booklooker.de
€ 60,95
Envoi: € 0,00
Commander
Policia Local. Temari Vol. I. - Livres de poche

2010, ISBN: 9788468106571

[ED: Taschenbuch], [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN lunes, 27 de septiembre de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos de la Policia Local. - Professors i preparadors … Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
3
Policia Local. Temari Vol. I.
Commander
sur booklooker.de
€ 60,95
Commander
Policia Local. Temari Vol. I. - Livres de poche

2010

ISBN: 9788468106571

[ED: Taschenbuch], [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN lunes, 27 de septiembre de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors al Cos de la Policia Local. - Professors i preparadors … Plus…

  - Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise buecher.de GmbH & Co. KG
4
Policia Local. Temari Vol. I. (Colección 1105) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 291,63
Envoi: € 3,00
Commander
Sin datos:
Policia Local. Temari Vol. I. (Colección 1105) - Livres de poche

2010, ISBN: 9788468106571

Ed. CEP, Taschenbuch, 552 Seiten, Publiziert: 2010-09-27T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Strafrecht, Recht, Kategorien, Bücher, Sozialwissenschaft, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schu… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books
5
Policia Local. Temari Vol. I.
Commander
sur BookDepository.com
€ 50,01
Envoi: € 0,00
Commander
Policia Local. Temari Vol. I. - Livres de poche

ISBN: 9788468106571

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], Organization & Management Of Education, Organization & Management Of Education

  - Frais d'envoiEnvío gratis (EUR 0.00)

Détails sur le livre
Policia Local. Temari Vol. I. (Colección 1105)

FECHA DE PUBLICACIÓNlunes, 27 de septiembre de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors al Cos de la Policia Local. - Professors i preparadors d'oposicions. - Personal en actiu de la Policia Local.CONTENIDOAmb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places de Policia Local convocades per les diferents Corporacions Locals.En aquest segon volum s'inclou el desenvolupament detallat d'una sèrie de temes estructurats en els següents Blocs Temàtics: * Dret Polític i Constitucional * Dret Administratiu * Règim Local * Funció Pública Local * Organització Policial.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatiusDOCUMENTACIÓN- Acord de 5 de juliol de 1990, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Personal del Tribunal Constitucional - Codi Civil - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Lei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals - Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes - Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa - Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya - Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya - Llei 2/1985, de 21 de gener, de Protecció Civil - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics - Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assesora - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere - Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes - Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'Habeas Corpus - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Reial Decret 1087/2010, de 3 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les Juntes Locals de Seguretat - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals - Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'estableix el Reglament de disciplina urbanística - Reial Decret 221/1991, de 22 de febrer, d'Organització d'Unitats adscrites a les comunitats autònomes i peculiaritats del règim estatutari del seu personal - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 542/2009, de 7 d¿abril, pel que es reestructuren els departaments ministerials - Reial Decret 543/2009, de 7 d¿abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d¿abril, pel que s¿estableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 769/1987, de 19 de juny, de regulació de la Policia Judicial - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim LocalRECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació de les oposicions al Cos de la Policia Local, aquest text es presenta amb les següents notes característiques: - Ampli nombre de temes desenvolupats. - Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament. - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.

Informations détaillées sur le livre - Policia Local. Temari Vol. I. (Colección 1105)


EAN (ISBN-13): 9788468106571
ISBN (ISBN-10): 8468106577
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Ed. CEP
552 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-08-12T21:26:12+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2021-09-11T11:59:53+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788468106571

ISBN - Autres types d'écriture:
84-681-0657-7, 978-84-681-0657-1


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788468106595 Policia Local. Temari Vol. II. (Colección 1105) (Sin datos)


< pour archiver...